Вступна кампанія 2019: нові магістерські програми від НФаУ

Вступна кампанія 2019: нові магістерські програми від НФаУ

У рамках ліцензованих спеціальностей Національний фармацевтичний університет розробив 8 нових освітньо-професійних магістерських програм з терміном навчання 1 рік 6 місяців.

Алла Котвіцька, ректор НФаУ, професор, доктор фармацевтичних наук, заслужений діяч науки і техніки України:

– Серед стратегічних цілей університету одне з перших місць належить формуванню системи вищої фармацевтичної освіти та організації навчального процесу. Науковці НФаУ розробляють та впроваджують заходи щодо гармонізації навчальних планів з досвідом провідних європейських університетів, здійснення міжнародної акредитації освітніх програм університету. Розробці та впровадженню на освітньому просторі України нових освітньо-професійних магістерських програм передував глибокий аналіз фармацевтичного сектору нашої держави – вихідні данні, попит, перспективи; аналіз провідного закордонного досвіду, актуального для успішної євроінтеграції української фармації до світової.

Дотримуючись політики підвищення рівня компетенцій фахівців фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я, у цьому році НФаУ впроваджує в освітній процес нові магістерські освітньо-професійні програми за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»:

 • Фармацевтичне правознавство.
 • Фармацевтичний маркетинг та адміністрування.
 • Оцінка технологій охорони здоров’я.
 • Клінічні дослідження.
 • Косметологія
 • Гомеопатична фармація.

А також за спеціальністю 073 «Менеджмент»:

 • Менеджмент клінічних досліджень.
 • Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом.

Ексклюзивні магістерські програми були розроблені згідно з Законом України «Про вищу освіту» фахівцями НФаУ (науковцями кафедр управління та економіки підприємства, фармацевтичної хімії, фармакотерапії, фармацевтичного маркетингу та менеджменту, соціальної фармації, клінічної фармакології та клінічної фармації, косметології і аромології, менеджменту і адміністрування) та затверджені Ученою радою НФаУ.

Тетяна Крутських, проректор з науково-педагогічної роботи НФаУ, професор, доктор фармацевтичних наук:

– Магістерські освітньо-професійні програми Національного фармацевтичного університету – це сучасні програми, орієнтовані на ринок праці та на тісну співпрацю з роботодавцями, які враховують умови входження вітчизняної вищої школи в загальноєвропейську систему вищої освіти. Специфіка підготовки магістрів полягає у розвитку інтегрованих компетенцій, тобто здатності приймати рішення, брати на себе відповідальність, проводити аналіз, здійснювати комунікативні функції. Випускники не тільки вміють користуватися готовими знаннями, а й виробляють нові, а що ще більш важливо – готові транслювати їх іншим особам. Таким чином, у магістра з’являються перспективи практично нічим не обмеженого кар’єрного зростання. Перед ним у рівній мірі відкриваються і бізнес-кар’єра, і шлях науковця (аспірантура), і викладацька діяльність.

Викладання дисциплін в магістратурі НФаУ здійснюється провідними професорами і доцентами за авторськими програмами. Слухачам магістратури навчальний план дозволяє свідомо вибирати базові та елективні курси, орієнтуватися в логіці вивчення навчального матеріалу, робити вибір потрібних дисциплін, самостійно визначати траєкторії свого навчання. Магістратура здатна виробити у випускника ЗВО універсальний підхід до конкретної професійної діяльності. У порівнянні з іншими формами вищої освіти в магістратурі більше годин і зусиль відводиться на дисципліни спеціалізації, дослідницькі проекти та виробничу практику. Завдяки цьому магістерські програми значною мірою націлені на потреби компаній-роботодавців. Магістри отримують комплекс компетенцій, що дозволяють відразу кваліфіковано виконувати певні функції, згідно певної спеціалізації.

Магістр — це фахівець нового рівня, мобільний і адаптований до сучасних швидкоплинних умов у динамічному світі.

У НФаУ можна продовжити навчання в магістратурі за спеціальностями, отриманими за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». До таких відносяться:

 • Фармація.
 • Клінічна фармація.
 • Технології парфумерно-косметичних засобів.
 • Технології фармацевтичних препаратів.

Для того, щоб доповнити базову фармацевтичну освіту, можна обрати будь-яку з цих спеціальностей, отримавши тим самим розширення сфери своєї діяльності і більш широкі можливості працевлаштування в фармацевтичному секторі. Також затребуваними в НФаУ є магістерські програми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Біотехнологічний напрям:

 • Промислова біотехнологія.
 • Фармацевтична біотехнологія.

Економічний та управлінський напрями:

 • Економіка підприємства.
 • Маркетинг.
 • Менеджмент організацій та адміністрування.

Медичний напрям:

 • Лабораторна діагностика.

Магістратуру також можна розглядати як реальну альтернативу другої вищої освіти, бо вона дозволяє зробити перехід з однієї спеціальності, навіть галузі знань, в іншу, тобто отримати зовсім іншу вищу освіту. Для цього ми пропонуємо освітньо-професійні магістерські програми, які вже давно користуються попитом:

 • Якість, стандартизація та сертифікація.
 • Адміністративний менеджмент.
 • Логістика.
 • Педагогіка вищої школи.

Національний фармацевтичний університет завжди був флагманом фармацевтичної освіти. Тому і зараз ми розробили вісім нових авторських освітньо-професійних магістерських програм з терміном навчання 1р. 6 міс., які можуть бути цікаві фахівцям як фармацевтичного напряму, так і іншим спеціалістам».

З 1 січня 2019 р. МОЗ України розмежувало функції директора медичного закладу, який займатиметься питаннями господарської діяльності, та медичного директора, який буде вирішувати виключно питання медицини. У довідник медичних професій включено посаду медичного директора, який займатиметься розробкою системи безперервного удосконалення якості послуг на основі принципів доказової медицини, організацією надання пацієнтоорієнтованих послуг, організацією професійного розвитку персоналу, оцінкою якості медичної допомоги та ін. Генеральний директор закладу охорони здоров’я, зокрема, буде займатися стратегічним плануванням, залученням необхідних фінансових ресурсів, формуванням бюджету, координацією роботи закладу, аналізом економічної ефективності діяльності; організацією роботи та взаємодії структурних підрозділів тощо. З 2022 р. посаду директора закладу охорони здоров’я не можна буде обіймати без управлінської освіти.

Загальна інформація про магістерські програми 2019 від НФаУ

За сучасних умов розвитку і реформування галузі охорони здоров’я правові знання з регулювання фармацевтичної діяльності та обігу лікарських засобів є актуальною вимогою сьогодення для фахівців галузі. Саме підготовка здобувачів за освітньою програмою «Фармацевтичне правознавство» покликана сформувати сучасні висококваліфіковані кадри з системними правовими знаннями для адміністративних посад у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я на різних рівнях управління.

Освітня програма «Фармацевтичний маркетинг та адміністрування» розроблена для отримання поглиблених знань з окремих аспектів маркетингової діяльності на фармацевтичному ринку. Фахівці зможуть забезпечити максимальну конкурентоспроможність компанії за допомогою маркетингових інструментів, таких як управління маркетингом, дослідження та аналітика фармацевтичного ринку, управління ціновою, асортиментною, збутовою, комунікативною політикою, CRM-системами, поведінкою та лояльністю споживачів.

Освітньо-професійна програма «Оцінка технологій охорони здоров’я» спрямована на підготовку експертів в галузі оцінки медичних технологій (Health Technology Assessment – HTA), які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками щодо моделювання та проведення оцінки технологій охорони здоров’я, доцільності застосування технологій охорони здоров’я та включення їх до стандартів лікування і програм відшкодування (з точки зору їх якості, безпеки, клінічної та економічної ефективності, цінової доступності, а також впливу на бюджет).

Одним з затребуваних та перспективних для України напрямків є клінічні дослідження – важливий етап розробки сучасних лікарських засобів, завдяки якому на фармацевтичний ринок потрапляють лікарські засоби з доведеною ефективністю і вивченим профілем безпеки. До клінічних досліджень висуваються жорсткі вимоги щодо дотримання етичних аспектів, управління, планування, організації, моніторування, звітування та інших складових. Якісне забезпечення цих складових неможливе без висококваліфікованого персоналу, що пройшов відповідну підготовку.

Підтримання та доказ належного рівня професіоналізму стають все більш актуальними для співробітників як місць проведення випробувань, так і фармацевтичних компаній і контрактних дослідницьких організацій. Враховуючи це, науковці НФаУ розробили освітньо-професійні програми «Клінічні дослідження» (галузь знань «Охорона здоров’я») та «Менеджмент клінічних досліджень» (галузь знань «Управління та адміністрування»), що спрямовані як безпосередньо на лікарів, провізорів та інших дослідників, а також на керівників закладів охорони здоров’я, моніторів, проджект-менеджерів з клінічних досліджень, керівників проектів тощо. Ці програми сприятимуть підготовці кваліфікованих спеціалістів з організації та проведення клінічних досліджень в Україні на рівні світових стандартів.

Сучасна світова практика та тенденції розвитку вітчизняного ринку обумовили розробку освітньо-професійної програми «Косметологія» – синтезу базової фармацевтичної освіти, що складається з комплексу технологічних, хімічних, медико-біологічних, фармакологічних та організаційно-економічних дисциплін, та профільної – косметологічних дисциплін. Це надає можливість підготувати висококваліфікованих фахівців, які будуть мати соціальну захищеність на ринку праці та широкий діапазон місць для працевлаштування.

Магістерська освітньо-професійна програма «Гомеопатична фармація» надасть можливість отримати ґрунтовні знання провізорам у рамках іншої концепції. На світовому ринку гомеопатичні препарати займають цілком певний, стабільний сегмент (не менше 20% від загального асортименту аптек), який має тенденцію до зростання. Тож є необхідність підготовки кваліфікованих кадрів, які будуть знатися на техніці виготовлення гомеопатичних препаратів, зможуть надавати професійні консультації щодо застосування гомеопатичних препаратів відвідувачам аптечних закладів.

Унікальність освітньо-професійної програми «Управління охороною здоров'я та фармацевтичним бізнесом» полягає в отриманні класичної менеджерської освіти за магістерським рівнем, та поглибленому вивченні особливостей управління закладами охорони здоров’я і різними видами фармацевтичного бізнесу в умовах реформування системи охорони здоров’я. По закінченню навчання випускники одержують кваліфікацію менеджер (управитель) в охороні здоров’я, магістр з управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом.

Похожие материалы